Onze missie

We waken over de vrijwaring van de grondrechten, goed bestuur en integriteit binnen de Brusselse overheidsdiensten. Onze missie kan samengevat worden in 2 woorden: verzoenen & verbeteren.

Wat doen we?

  • We onderzoeken de klachten van iedere natuurlijke of rechtspersoon die zich persoonlijk benadeeld voelt door een handeling of de werking van een Brusselse overheidsdienst. Maak kennis met onze dienst “Klachten”.
  • We onderzoeken de meldingen van iedere medewerker van een Brusselse overheidsdienst die kennis heeft van een integriteitsschending die schadelijk is voor het algemeen belang. Maak kennis met onze dienst “Onderzoek en Integriteit”.
  • De behandeling van de klachten en meldingen stelt ons in staat om aanbevelingen te formuleren om de werking van de Brusselse overheidsdiensten te verbeteren.

Ieder jaar maken wij een verslag over aan het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, aan de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en aan het Parlement van de Franstalige Brusselaars.

Ontdek ons jaarverslag 2022.

Hoe werken we?

We zijn neutraal en onafhankelijk van de administratie. Onze diensten zijn gratis. We handelen met zorgzaamheid, strikt en onpartijdig. Onze aanpak gaat uit van dialoog en creativiteit om te komen tot oplossingen in ieders belang.

De 15 normen van Ombuds Brussel

Bij het analyseren van de klachten en de meldingen die wij ontvangen, verwijzen wij naar 15 normen. Deze normen omscrhijven de verwachtingen van burgers ten aanzien van administraties. Lees hier de ombudsnormen.


Een onafhankelijke publieke instelling

De Brusselse ombudsvrouw is benoemd door het Parlement en beschikt over een eigen team van gekwalificeerde medewerkers. Haar instelling, Ombuds Brussel, maakt geen deel uit van de administratie.

Catherine De Bruecker is de eerste Brusselse ombudsvrouw. Zij legde op 16 december 2021 haar eed af voor de Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en voor de Voorzitster van het Parlement van de Franstalige Brusselaars. Ze trad in januari 2022 in functie voor een mandaat van vijf jaar.

Catherine De Bruecker : Brusselse ombudsvrouw

Het team van Ombuds Brussel

Cathy Vanderwildt: verantwoordelijke Beheer

Louis Hancisse:verantwoordelijke Onderzoek en Integriteit

Alexandra Gjurova: Verantwoordelijke Klachten

Louise Degryse: Verantwoordelijke Communicatie en externe relaties

Sammy De Ridder: medewerker Klachten en Onderzoeken

Jean-Yves Makuanga: medewerker Klachten en Onderzoeken

Catherine Hallin: medewerkster Onderzoeken en Integriteit

Gabriel Ouli: medewerker Klachten en Onderzoeken

Nadia Djelassi: medewerkster Onthaal en Klachten