Hulp krijgen

U bent een burger, vereniging of bedrijf en u ondervindt een probleem met een overheidsdienst?
Dien een klacht in.

U werkt voor een overheidsdienst en hebt misbruik, fraude of een onregelmatigheid die in strijd is met het algemeen belang opgemerkt?
Doe een melding.

Vul onze vragenlijst in om na te gaan of Ombuds Brussel u kan helpen.

Een klacht indienen Een melding doen Bescherming van klokkenluiders

Hoe een melding doen?

+32 2 549 67 00

Maandag en donderdag van 14u tot 17u,
dinsdag, woensdag en vrijdag van 9u tot 12u.

We zijn gebonden door het beroepsgeheim en respecteren uw privacy. Raadpleeg voor meer informatie ons beleid inzake gegevensverwerking via deze link.

Ik ben getuige van een integriteitsschending

Ik wil misbruik, fraude of een ernstige onregelmatigheid binnen een overheidsdienst melden.

Als u voor een Brusselse overheidsdienst werkt (of hebt gewerkt) en u misbruik, fraude of een ernstige onregelmatigheid die in strijd is met het algemeen belang opmerkt, raadpleeg dan ons beveiligd portaal om de feiten te melden.

Wie kan een melding doen in geval van misbruik of fraude?

Het personeel van overheidsdiensten en iedere persoon die, in een professionele context, getuige is geweest van misbruik, fraude of een onregelmatigheid binnen een Brusselse gewestelijke of gemeentelijke overheidsdienst.

Enkele voorbeelden

 • u bent personeelslid van een overheidsdienst (geweest)
 • u bent stagiaire (geweest)
 • u hebt een selectieprocedure gevolgd
 • u bent onderaannemer of leverancier

Als klokkenluider wordt u beschermd tegen represailles. Ga voor meer informatie naar de pagina over bescherming van klokkenluiders.

Welke feiten kunnen gemeld worden?

U kunt elke integriteitsschending melden, zoals vermoeden van misbruik, fraude, onregelmatigheid of ernstige nalatigheid die schadelijk is voor het algemeen belang. Deze feiten moeten gelinkt zijn aan een Brusselse overheidsdienst.

Enkele voorbeelden

 • Verduistering van goederen
 • Onregelmatigheden in een procedure van openbare aanbesteding
 • Vriendjespolitiek
 • Belangenconflict
 • Machtsmisbruik
 • Oneerlijke concurrentie
 • Schending van de privacy
 • Elke andere ernstige deontologische inbreuk

U kunt de feiten melden bij uw overheidsdienst

De wet moedigt u aan om, indien mogelijk, het interne kanaal te gebruiken. Het interne kanaal is een dienst of persoon die binnen uw overheidsdienst is aangewezen om meldingen te ontvangen en onderzoek te doen naar mogelijke feiten van misbruik of fraude.

Bij vrees voor represailles of om een andere reden die verband houdt met de aard van uw melding, kunt u rechtstreeks contact opnemen met Ombuds Brussel, het externe kanaal.

De fasen van een melding

 1. 1

  Verificatie: de pool Integriteit van Ombuds Brussel onderzoekt of de gemelde feiten een integriteitsschending kunnen zijn en of ze plaatsvonden binnen een Brusselse overheidsdienst. Als dat niet het geval is, wordt u doorverwezen naar de juiste dienst.

 2. 2

  Preanalyse: we onderzoeken of de feiten voldoende onderbouwd en ernstig zijn en of ze het algemeen belang schaden. Als dat niet het geval is, sluiten we het dossier.

 3. 3

  Diepgaand onderzoek: de pool Integriteit voert een onderzoek uit. De relevante gegevens en informatie worden verzameld en alle betrokken personen en eventuele getuigen worden ondervraagd.

 4. 4

  Onderzoeksverslag en aanbevelingen: na het onderzoek stelt de pool Integriteit een verslag op. Dat verslag wordt naar de overheidsdienst, de bevoegde minister of de gerechtelijke autoriteiten gestuurd. Het bevat de vastgestelde feiten, de besluiten en eventuele aanbevelingen om het probleem op te lossen, ervoor te zorgen dat het niet opnieuw gebeurt of fouten recht te zetten.

 5. 5

  Opvolging van de aanbevelingen: Ombuds Brussel volgt de aanbevelingen in het onderzoeksverslag op.

Download ons onderzoeksprotocol voor gedetailleerde informatie over de procedure en onze methodes.

Wat is het verschil tussen een klacht en een melding?

Een klacht gaat over een probleem dat een burger, een vereniging of een bedrijf persoonlijk ondervindt met een overheidsdienst.

Met een melding kunnen personeelsleden van de overheidsdienst (werknemers, externen of onderaannemers) die getuige zijn van misbruik, fraude of een ernstige onregelmatigheid die in strijd is met het algemeen belang die situatie melden. 

Hebt u niet gevonden wat u zoekt en hebt u vragen?